1
Salgs- og leveringsbetingelser
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer MPT Rail A/S, (herefter kaldet MPT Rail)
leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i
den af køber afgivne ordre eller accept.

§ 1
Tilbud, ordre & accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for MPT Rail, når køber har modtaget
skriftlig ordrebekræftelse.
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Tilbud fra MPT Rail, der udtrykkeligt er bindende for MPT Rail bortfalder, såfremt
overensstemmende accept fra køber ikke er i hænde inden 3 uger fra tilbuddets dato.

§ 2
MPT Rail´s ydelse
MPT Rail ´s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og MPT Rail
forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte
vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.
Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver MPT Rail´s ejendom og må ikke
kopieres eller overlades til tredjemand.
Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med
dette formål for øje.

§ 3
Levering
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til
fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af MPT Rail, såfremt dette er skriftligt
aftalt.

§ 4
Pris
Levering og fakturering sker normalt til den på leveringsdagen gældende dagspris.
Hvor der undtagelsesvis måtte være opgivet bindende priser, vil disse være gældende ab
fabrik eller lager, ekskl. moms og andre afgifter. MPT Rail forbeholder sig ret til efterfølgende
at ændre sådanne priser, såfremt der indtræffer ændringer i materialepriser, priser fra
underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.

§ 5
Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende kutyme i branchen.
Erlægges betaling ikke i henhold hertil, har MPT Rail krav på forrentning af det skyldige beløb
fra forfaldstidspunktet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
kutymemæssige rente indenfor branchen.
§ 6
Leveringstid
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor leveringsuge er
aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse
for rettidig levering.
MPT Rail kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
A. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.
B. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller
lader udføre.
C. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser § 13.
D. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved
offentligt pålæg.
I de ovennævnte punkter A, B og D forbeholder MPT Rail sig tillige ret til regulering af den aftalte
pris i overensstemmelse med de hos MPT Rail i denne anledning opståede omkostninger.

§ 7
Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er MPT Rail ikke berettiget til udskydelse af
leveringstidspunktet, jfr. § 6, er køber ved skriftlig meddelelse til MPT Rail berettiget til at hæve
aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en
del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af
materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller
specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af MPT Rail,
kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører at købers formål med købet vil blive
væsentligt forfejlet.
Kan køber bevise, at forsinkelse skyldes fejl eller forsømmelser fra MPT Rail´s side som følge af
grov uagtsomhed, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af
forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan
dog ikke overstige et beløb på 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde
uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maximalt andrage 10 % af betalingen for den
forsinkede ydelse.
MPT Rail påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom
der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.
§ 8
Fordringshavermora
Undlader køber, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre
til forsendelse, er MPT Rail berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.
Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er MPT Rail – også i tilfælde, hvor
materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge
dette bedst muligt for købers regning.
§ 9
Mangler
MPT Rail´s mangelansvar gælder i 12 måneder, regnet fra det solgtes leveringstidspunkt.
Inden for denne periode forpligter MPT Rail sig til og har ret til at afhjælpe eventuelle mangler
ved det leverede ved reparation eller omlevering efter MPT Rail´s valg.
MPT Rail´s ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse/ret omfatter alene
arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med MPT Rail´s forpligtelse/ret. Alle andre
omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge,
diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er
således MPT Rail uvedkommende.
MPT Rail´s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede
materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret,
anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af MPT Rail leverede forskrifter.
MPT Rail´s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af MPT Rail
leverede, benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af MPT Rail.
Herudover påtager MPT Rail sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber
ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde
købesummen helt eller delvis.
MPT Rail er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af
købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er MPT Rail, der har
foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund
herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.
MPT Rail påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og
anden projektering foretaget af tredjemand.
MPT Rail påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg
m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang dette er dækket af MPT Rail´s
professionelle ansvarsforsikring. Den til enhver tid gældende police kan rekvireres fra MPT Rail´s
kontor.
§ 10
Produktansvar
MPT Rail er ikke ansvarlig for erhvervstingsskader.
Køber har pligt til at følge de af MPT Rail udsendte informationer om risici ved anvendelse af
produktet. Er disse informationer ikke overholdt, kan produktet ikke betragtes som værende
defekt.
§ 11
Ansvarsbegrænsning
Uanset hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er MPT Rail aldrig
ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten
ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.
§ 12
Reklamations- & undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om
materiellet er kontraktmæssigt.
Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en
sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved
en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at
reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller
burde have konstateret ved leveringen.
§ 13
Force majeure
MPT Rail er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force
majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af
offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende
eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft
eller nogen anden årsag, som ligger uden for MPT Rail´s kontrol, og som kan forsinke eller hindre
fabrikation og levering af det solgte.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte
omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af
en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdende.
Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt
leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel MPT Rail som
køber, være berettigede til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
§ 14
Lovvalg & værneting
Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder – men ikke begrænset til – tvister om
fortolkning af nærværende leveringsbetingelser eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i
forbindelse med MPT Rail´s tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra
MPT Rail til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt
Retten i Odense.